Season: 24, senior league round: 23, junior league round: 23 21:02:18

Speedway match : Senior league

2018-01-13
20:00
Senior league
0
0
  • 09. Kozelin K.
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 0
  • 10. Yagunov G.
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 0
  • 11. Sherikov G.
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 0
  • 12. Mordovtsev V.
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 0
  • 13. Byakin I.
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 0
  • 14. Chentsov K.
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 0
  • 15. Bezrukov B.
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 0
  • 16. Mazipov O.
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 0
1
  • 1. Shatalov K.
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 0
  • 2. Rosikhin Y.
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 0
  • 3. Oleshuk A.
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 0
  • 4. Gromaba K.
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 0
  • 5. Bocharkov M.
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 0
  • 6. Shubukin A.
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 0
  • 7. Slavinsky I.
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 0
  • 8. Vaukinykh S.
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 0
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • Lokomotive Kuban
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • Dpils
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -


Tickets sold: 6000, Track type: normal
Click the PLAY button to start preview.
Artykuły

News.SpeedwayCM.com
artykuły, video, komentarze